حمایت اجتماعی در محیط کار


زندگی خانوادگی تنها شکل حمایت اجتماعی نیست. برای افراد، بسیاری از همکاران به عنوان نوعی جانشین اعضاء خانواده عمل می نمایند. کارفرمانی یک فرد می تواند انتقاد دو طرفه و حمایت لازم را برای سالم نگه داشتن روان فرد به عمل آورد. از طرف دیگر همکاران نیز ممکن است در موقعیتهای استرس زا نوعی دوستی و همدردی لازم را از خود نشان دهند(کوپر،1990).

به نظر می رسد شرکت فعال و مؤثر در کار، ایجاد حمایت اجتماعی نموده و شخص را در مقابل اضطراب مقاوم سازد. درهمان ابتدای سالهای 1940 پژوهشگران اثرات گرفتاری در کار را کشف کردند و فهمیدند که مشارکت بیشتر در کار یعنی بیشتر مولد بودن، رضایت از کار، جابه جایی کمتر کارگران، از عوامل مهم در روابط بهترین کارفرما و زیردستان است(همان منبع،1990).

مطالعه روی بیش از 1400 نفر کارگر امریکایی نشان داد که عدم مشارکت و فقدان حمایت اجتماعی از محیط کار، یکی از شاخص های مهم ایجاد تنش و استرس وابسته به شغل به حساب می آید(همان منبع، 1990). مطالعه روی 3725 نفر از پرسنل نیروی دریایی، اهمیت گروههای کاری غیر رسمی را به عنوان یک منبع حمایت اجتماعی در آمریکا تأکید کرد(همان منبع،1990).

درقسمتی از این مطالعه تعدادی از مردان که حقوق بالا داشتند، مورد مطالعه قرار گرفتند و مشخص گردید که حمایت از جانب یک کارفرما و همکاران، هم مثبت و هم متمرکز است. به طوری که حمایت بیشتری که یک فرد می تواند از کارفرما یا همکارانش به دست بیاورد، باعث کاهش علائم اضطراب می گردد(همان منبع،1990). سیستم پیچیده روابط کار و اثرات بالقوه آنها در برخورد با استرس ها افراد را در جستجوی حمایت از طرف همنوعانش به عنوان یک سیستم حمایتی غیر رسمی هدایت می نماید. بهترین نوع حمایت اجتماعی آن است که به فرد کمک شود که مشکل خود را شناخته و آن را درجه بندی نماید(کوپر،1990).

“بررسی و مقایسه رابطه بین ابعادکمال گرایی، حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان با سطوح بالا و پایین فرسودگی تحصیلی دانشگاه علامه طباطبایی“ افشین شه بخش

اختصاصی تالار همیاری