همبسته های حمایت اجتماعی

علاقه زیادی برای تعیین همبسته های حمایت اجتماعی وجود دارد.

معمولاً رابطه حمایتی شامل وجود عشق و پذیرش است، یعنی فرد احساس می کند مورد علاقه و ارزشمند است و سلامتی اش به افراد دیگر مربوط است، این حالت محافظتی و نگهدارنده حمایت اجتماعی فرد را در برابر استرس محافظت می کند. روابط حمایتی مبتنی بر دلبستگی و احساس ارزشمند بودن در فرد حمایت شونده باعث افزایش رفتار اکتشافی است(لیوارجانی ، 1375).

حمایت اجتماعی به عنوان تسهیل کننده سازگاری

دو مدل برای بیان رابطه حمایت اجتماعی و سازگاری ارائه شده است.

یکی اینکه حمایت اجتماعی برای سلامتی و تندرستی مناسب و سودمند است که مدل عمومی حمایت اجتماعی است و طبق این مدل هرگونه کمبود حمایت اجتماعی به خودی خود فشارزا است و بر اساس این مدل، حمایت اجتماعی موجب افزایش مقاومت شخص است.

مدل دیگر، مدل حائلی نام دارد. طبق این نظر فقط افراد زمانی که حوادث استرس زا را تجربه می کنند حمایت اجتماعی به عنوان تسهیل کننده سازگاری با استرس است( لیوارجانی، 1375).

“بررسی و مقایسه رابطه بین ابعادکمال گرایی، حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان با سطوح بالا و پایین فرسودگی تحصیلی دانشگاه علامه طباطبایی“ افشین شه بخش

اختصاصی تالار همیاری