سن پرســــــــــــــش نتیجه و اقدام
تا ۶ماهگی تاکنون لبخند زده و یا خنده داشته؟
وقتی به او نگاه می کنید به چشمان شما تا مدت ۵ ثانیه نگاه می کند؟
بله: ادامه بررسی
خیر:­ارجاع به­ روانپزشک­ کودک
تا ۹ماهگی صدا را با صدا و یا لبخند را با لبخند پاسخ می دهد؟ بله: ادامه بررسی
خیر:­ارجاع به ­روانپزشک ­کودک
تا ۱۲ماهگی آیا وقتی صدایش می زنید برمی گردد و نگاه می کند؟
آیا با انگشت اشاره می کند؟
آیا بای بای می کند؟
بله: ادامه بررسی
خیر:­ارجاع به ­روانپزشک­ کودک
تا ۱۶ماهگی آیا مامان یا بابا را صدا می کند؟
آیا واژه های تک کلمه ای استفاده می کند؟ مانند : مامان، بابا، بیا، بده
آیا تماس چشمی او تا ۲۰ ثانیه ادامه دارد؟
بله: ادامه بررسی
خیر:­ارجاع به ­روانپزشک­ کودک
تا ۲۴ماهگی آیا عبارات دوکلمه ای استفاده می کند؟ مانند :
آب بده، مامان بیا، بابا بیا، توپ بده، مه مه بده و …
آیا تماس چشمی او تا ۲۰ثانیه ادامه دارد؟
بله: ادامه بررسی
خیر:­ارجاع به ­روانپزشک­ کودک
تا ۳۶ماهگی هرگونه علائمی مبنی بر از دست دادن مهارتهای یاد شده و بویژه در سکوت فرو رفتن کودک ارجاع به ­روانپزشک­ کودک
از ۳۶ماهگی
به بعد
هرگونه علائمی مبنی بر از دست دادن مهارتهای یاد شده و بویژه در سکوت فرو رفتن کودک
بررسی نتیجه ارجاع به روانپزشک کودک و پیگیری وضعیت مهارتهای یاد شده درخصوص کودک
پیگیری مراحل مراجعه به روانپزشک کودک و مراحل درمانی مربوطه


منبع: