حمایت اجتماعی به عنوان میانجی های روان شناختی


به نظر کوهن و سیم(1985) حتی ادراک این که افرادی در شرایط استرس آمیز فرد را مساعدت و حمایت می کنند بر حالات روان شناختی اثرات مثبتی می تواند بگذارد.

نظریه مقایسه های اجتماعی که توسط گزور(1977) مطرح گردید، براین اساس است که حمایت اجتماعی می تواند موجب کاهش شدت حوادث استرس آمیز گردد و بنابر این اثرات مهم بر نحوه تجربه حوادث دارد.

اثرات روان شناختی و رفتاری حمایت در طی سه مرحله بر تجربه استرس تأثیر می گذارد( گاتلیب، 1983؛ به نقل از گنستر و ویکتور، 1988).

حمایت اجتماعی می تواند با حس پذیرفته شدن همراه با سطوح بالای عزت نفس و حس کنترل، فرد را قادر سازد تا با حوادث استرس آمیز به طور مؤثری مقابله نماید و از نتایج رخدادهای منفی استرس پیشگیری نماید.

داشتن حس کنترل و عزت نفس بالا موجب کاهش اهمیت منبع استرس آمیز می گردد و میزان مقابله با استرس را افزایش می دهد( ها وس، 1981؛ به نقل از گنستر و ویکتور، 1988).

منبع: “بررسی و مقایسه رابطه بین ابعادکمال گرایی، حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان با سطوح بالا و پایین فرسودگی تحصیلی دانشگاه علامه طباطبایی“ افشین شه بخش

اختصاصی تالار همیاری