حمایت اجتماعی و تفاوت های فردی


تحقیقات اخیر بر تفاوت های فردی بین دریافت کنندگان حمایت اجتماعی متمرکز بوده است.

یکی از تفاوتهای مورد توجه نوع جنسیت است.

تحقیقات دراز مدت نشان داده زنان از منابع متفاوتی استفاده می کنند.

لوپی(1983) رابطه بین حمایت اجتماعی دریافت شده و میزان سلامت روانی را با استفاده ازخرده مقیاس های میشیگان از طریق سه منبع همکاران، خانواده و دوستان مورد بررسی قرار داد.

با استفاده از داده های حاصل میزان افسردگی، اضطراب، رضایت از شغل و شکایت جسمانی تعیین گردید، وی دریافت که زنان بیشتر از کشمکش های عاطفی مانند افسردگی و اضطراب شکایت دارند.

نیومن(1984) بر اساس تحقیق میزلیر و همکارانش(1986) دریافتند که حمایت اجتماعی اثرات مستقیمی بر افسردگی و اضطراب و شکایت جسمانی دارد، هر چند او در تحلیل نتایج داده های خود به تفاوت های معنادار اندکی بین حمایت اجتماعی و جنسیت پی برد، برای مثال رابطه منفی بین دریافت حمایت از دوستان و خانواده و ابتلاء به افسردگی در مردان وجود داشت و زنان از حمایت همکاران بیشتر از مردان سود می بردند( هاشمی نصره آباد، 1373).

منبع: “بررسی و مقایسه رابطه بین ابعادکمال گرایی، حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان با سطوح بالا و پایین فرسودگی تحصیلی دانشگاه علامه طباطبایی“ افشین شه بخش

اختصاصی تالار همیاری