رابطه بين متغيرهاي پايبندي به حجاب، تصور از خود و سلامت روان

روان شناسي و دين - پاييز 1393
سال هفتم، شماره اول، پياپي 25، بهار 1393
محمد زارعی توپخانه / كارشناسي ارشد روان‌شناسي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني mohammad358z@yahoo.com
سيده‌خديجه مرادياني گيزه‌رود / کارشناسي ارشد روان‌شناسي تربيتي دانشگاه علامه طباطبائي
عباسعلي هراتيان / کارشناسي ارشد روان‌شناسي مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني a.haratiyan@gmail.com
دريافت: 20/6/1392 ـ پذيرش: 25/11/1392

چکيده

اين پژوهش، درصدد شناسايي رابطه بين متغيرهاي پايبندي به حجاب و تصور از خود و سلامت روان است. جامعه آماري، دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي دخترانه شهرستان رباط کريم است. حجم نمونه مورد پژوهش 385 نفر است که با استفاده از روش نمونه‌گيري خوشه‌اي تصادفي انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه 21 سؤالي پايبندي به حجاب، پرسش‌نامه 25 سؤالي تصور از خود و پرسش‌نامه 28 سؤالي سلامت عمومي است. پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. داده‌ها براساس ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون دو متغيره همزمان تحليل شد. نتايج حاصل از تحليل داده‌ها نشان داد که بين سه متغير پايبندي مذهبي، تصور از خود و سلامت روان رابطه وجود دارد و افزايش پايبندي به حجاب، با بهبود تصور از خود و افزايش سلامت روان همبسته است. همچنين پايبندي به حجاب و تصور از خود مي‌تواند 30/14 درصد از واريانس سلامت روان را تبيين نمايد.

کليد‌واژه‌ها: حجاب، تصور از خود، سلامت روان.