سلام

تصمیم خوبی گرفته اید، اما در کنار آن و برای بهبود رابطه خود با همسرتان و نیز خانواده ایشان، بر روی کیفیت ارتباط تان با همسر بیشتر متمرکز شوید.

نخست اینکه به هیچ وجه، ایشان را در مقابل خانواده شان قرار ندهید و از ایشان نخواهید بین شما و مادرشان یکی را انتخاب کنند و یا حق را به یکی از شماها بدهند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، مرد معمولا توانایی قضاوت صحیح را از دست می دهد، و به احتمال فراوان طرف مادرش را می گیرد و این برای شما خوشایند نخواهد بود.

دوم اینکه با روشهای جذبی سعی کنید همسرتان را به سمت خود بکشانید. خودتان گاه و بیگاه از احوال مادر و خاله اش بپرسید. با همسرتان لحظات خوش بیشتری را سپری کنید و به ایشان نشان بدهید که دغدغه های ایشان برای شما هم حائز اهمیت است.

سوم، به جای تمرکز بر اختلافات بین خودتان و مادرشوهر، بر رابطه خود و همسرتان متمرکز شوید. مادرشوهر را رقیب خود نبینید، پیش همسرتان از ایشان گله نکنید، به ایشان نزدیک شوید و ...

چهارم، نوع نگرش خود را عوض کنید. اگر مادرشوهرتان درباره دفعات پوشک عوض کردن کودکتان سوال میپرسند، گرچه احتمالا آن را نوعی دخالت می پندارید، و یا آن را به خود نسبت می دهید(مثلا می گویید لابد تصور می کنند من حتی نمی دانم چند بار باید پوشک بچه ام را عوض کنم!)، اما با یک تغییر نگرش زندگی را برای خودتان راحت بگیرید. می توانید اینگونه تصور کنید که «مادرشوهرم در رابطه با سایرین هم چنین رویه ای را دارند. بنابراین این یا از خلقیات ثابت ایشان است که قرار نیست تغییر کند، و یا از شاید از دلسوزی ایشان است که به شیوه ای غلط ابراز می شود، و یا چون دوست دارد با پسرش حرف بزند و حرف دیگری ندارد، اینگونه صحبتها را بیان می کند؛ پس، من چرا باید ذهن خود را درگیر چنین مساله ای بنمایم؟». با یک چنین تغییری در نگرش خود را بسیار راحت می کنید. این تغییر نگرش را در رابطه با صحبتهای همسرتان نیز می توانید اعمال کنید.

پنجم، نسبت به برخی صحبتها بی تفاوت باشید. بی تفاوت بودن شما و حساسیت نشان ندادن تان، می تواند برای بسیاری از مسائل، راه حل باشد.

ششم، اگر مادرشوهرتان نزد دیگران از شما تعریف کردند، از ایشان تشکر کنید و شما هم متقابلا تعریف کنید. البته نه به حدی که چاپلوسی تلقی شود، و نه به حدی کم که حسادت برداشت شود. تعریفی معتدل و منطقی می تواند رابطه شما را تغییر دهد.

هفتم، از همسرتان بخواهید که انتظاراتش از شما را روی کاغذ بنویسید و به شما تحویل دهد. شاید با بازسازی انتظارات خودتان از زندگی مشترک، راحت تر با مسائل کنار بیایید. البته احتمالا او هم از شما می خواهد انتظارات خود را بنویسید که باید در این مورد دقت داشته باشید و روی مواردی که حساس است، خوب تامل کنید.

هشتم، برای خود راه جایگزینی پیدا کنید. شما هم می توانید با مادر، خواهر، برادر و دوستان خود ارتباط داشته باشید. ارتباط صرفا بین زن و شوهر نیست. البته ارتباط زناشویی تفاوتهای بارزی با سایر ارتباط ها دارد و سلاح ها و ابزارهایی منحصر به فرد نیز دارد که می توانید از آنها در جذب همسرتان به بهترین نحوی بهره برداری کنید.

نهم، تعامل شما و همسرتان باید مورد بررسی قرار بگیرد. به طور مثال، باید بدانیم تحت چه شرایطی همسرتان این صحبتها را مطرح کردند؟ قبل از آن چه اتفاق افتاده بود؟ آیا عصبانی شدند؟ چه شد که این حرف را زدند؟ واکنش شما چه بود و ...؟

می توانید این موارد را بیان کنید تا بیشتر بررسی کنیم. مثلا بنویسید که ایشان دقیقا چه گفتند، شما دقیقا چه واکنشی نشان دادید. قبل از آنکه بگویند، دقیقا چه اتفاقاتی افتاد و دقیقا چه عباراتی بین شما رد و بدل شد و ...

موارد بیان شده را با صبوری اجرا کنید.