پر کشیدند سمت کرب و بلا
عاشقونه رفتند تا به خدا
حالا تو این دنیای غریبی
دل خوشی مونه یاد شهدا
چفیه و سربند و گرمی لبخندها
و نیمه شب سنگر ، شور نافله هارفتند و ما موندیم، عمریه جا موندیم
کی میره از یادم کوچ قافله هاغروبا چشم به راهشون، میمونم با دل خون
خدا این رو سیاهو ، به رفیقاش برسونکی میشه ندبه های ما اجابت
آرزوی همه مانه
شهادتبا نوای مهدی سلحشور