تو مرا یاد کنی یا نکنی
باورت گر بشود گر نشود حرفی نیست…
اما
نفسم میگیرد
در هوایی که نفسهای تو نیست …