عازم یک سفــــــــــــــرم

سفری دور به جایی نزدیـــــــــــــک

سفری از خود من به خــــــــــــــــــــــــ ــــودم

مدتی است نگاهم به تماشای خداســـــــــــــــــــــ ت

و امیـــــــــــــــــدم به خداوندی اوســــــــــــــــــــــ ــــــت....


خداوندی او

واین یک سخن ناب از ته اعماق من است