سلام من حدو دوسال که عقد کردیم،نسبت به زنم شک میکنم،شک من اینجوریه که میبینم فکر میکنم تمام مسایل رو کنار هم میچینم تا به این نتیجه برسم که زنم داره بهم خیانت میکنه،راجب گوشی بهش گیر میدم،میرم سراغ گوشیش،بهش زیاد زنگ میزنم و میگم کجایی چکار میکنی،قسمت میدم که بهم خیانت نمیکنی، وای کارو تکرار میکنم،ازدستم خیلی دلخوره ومیگه دیگه دوست ندارم دیگه دلخوشی ندارم نمیدونم چکار کنم،فقط کمکم کنید