دوستان من دارم سرد ميشم كم كم تو رو خدا يه كمكي بكنيد دور از انصاف و مردونگيه دختري با هزاران حسن ولي معايبي كه ناشي از طلاق والدين بوده كنار گذاشته بشه