سلام هیوا این سوال خانم رهایی رو جواب ندادی ! خیلی مهمه 
آیا موقعی که عصبانی نیستن راجع به عصبانیتشون باهاشون حرف زدین؟