تازه فهمیدم که بازی های کودکی حکمت داشت:

زوووو:تمرین روزهای نفس گیرزندگی
آلاکلنگ:دیدن بالا پایین دنیا
سرسره:تمرین سخت بالا رفتن و راحت پایین آمدن
هفت سنگ:تمرین نشانه گرفتن به هدف
وسطی:تمرین همیشه در وسط میدان بودن
پریاپوچ:دقت در انتخاب
خاله بازی: آیین مهمانداری
آسیا بچرخ : حمایت از همدیگر و متحدشدن
یه قول دو قل :مشکلات اگر یکی یکی مانند سنگ سخت باشد از پس آن برمی آییم،

یادش بخیر، اونروزا درس یاد گرفتن زندگی چه ساده بود،...!