بنظرمن علاقتون رو دراولویت قراربدین اگه ازعهده ی مخارجتون برمیاین،یکی بود میگفت زندگیتون رو بخاطرسه چیز از دست ندین:
گذشتتون،حرف مردم وپول،منطقیشم همینه اگه ما اززندگیمون راضی باشیم دیگه حرف مردم چه ارزشی داره برامون،یا برعکسش اگه ازش ناراضی باشیم اونوقت تمجید وتعریف دیگران چه ارزشی داره برامون!؟