چای اگر یک شب تا صبح کنار صابون باشد،طعم و بوی صابون می گیرد و دیگر به درد نمی خورد و جایش سطل زباله است . چرا؟؟

چون همنشین صابون بوده است. پس همنشینی اثر دارد.

ما هم با هر کس بنشینیم و نشست و برخاست داشته باشیم ،رنگ و بوی او را میگیریم.خیلی ها که جهنمی میشوند از همین راه است.


ندیدی در قرآن یکی از ناله های اهل جهنم، همنشینی با رفیق ناباب است؟؟یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا (سوره فرقان/29):

ای کاش با فلانی همنشین و رفیق نبودم.