ماشینت جوش می آورد...حرکت نمیکنی،کنار زده و می ایستی و گرنه ماشین ممکن است آتش بگیرد!!

خودت هم همین طوری....وقتی جوش می آوری، عصبی و عصبانی میشوی .......پس تخته گاز نرو !! بزن کنار!!ساکت باش!!و هیچ نگو!!وگرنه آسیب می بینی...

این نسخه شفا بخش پیامبر بزرگوار (صلی الله علیه و آله و سلم) است که فرمود:

اذا غضبت فاسکت : هرگاه عصبانی شدی ،سکوت کن.