نگران نباشید. این حالت کاملا رایج و شایع است و اکثر افراد آن را تجربه می کنند، اما دلیل این مسئله که به این مسئله کمتر اشاره می شود، این است که در زمان انتقال از بیداری به خواب، حافظه انسان توانایی حفظ و ثبت اتفاقات را تقریبا به طور کامل از دست می دهد، اتفاقی که برای شما و افراد دیگری می افتد که این تجربه را دارند، معمولاً کارایی خوب حافظه در لحظاتی است که معمولا نباید این گونه باشد. از این تجربه در مقالات علمی به عنوان Hypnic Myoclonia (یعنی تکان عضلانی هنگام خواب) نام برده می شود. این اتفاق اصلا اختلال خواب به حساب نمی آید و کاملا طبیعی است، اما بیشتر در افرادی مشاهده می شود که دچار استرس یا برنامه نامنظم خواب هستند. هنوز عامل قطعی تکان هنگام خواب یافت نشده است. یکی از تبیین هایی که برای وقوع این اتفاق مطرح شده است این است که در برخی مواقع ویژگی های خواب REM در مراحل ابتدایی خواب ظاهر می شود. یکی از این ویژگی ها تصویرپردازی ها و تخیلات رؤیاگونه است. اما در طول خواب REM بدن ما به طور طبیعی دچار نوعی فلج می شود (اگر این طور نبود ما خواب هایی که می بینیم را به اجرا در می آوردیم. مشکلی در که در اختلال رفتار خواب REM مشاهده می شود.) اما در ابتدای خواب، زمانی که برای لحظه ای خواب REM اتفاق می افتد، عضلات بدن کاملا قابلیت حرکت دارند، بنابراین لحظه ای بدن تکان می خورد و باعث بیداری فرد می شود. زمانی که افراد خواب نامنظمی دارند، خودشان باعث می شوند که توالی معمول مراحل خواب به هم بریزد و این طور وقایع ناهنجار به وقوع بپیوندد. بنابراین اگر می خواهید دیگر این تجربه ناخوشایند را نداشته باشید، نخست این که استرس و سطح برانگیختگی قبل از خواب خود را کنترل کنید و دوم این که برنامه خواب و بیداری تان را بر اساس یک برنامه مشخص تنظیم کنید و سرانجام این که اگر این تجربه تکرار شد، نگران نباشید، چرا که این تجربه کاملا طبیعی است، نگرانی و توجه بیشتر، باعث افزایش احتمال وقوع این مسئله می شود.

منبع: