استاد پناهیان :

چندتا رنج خوب پیشنهاد بدهم .
یکی از برنامه های معقول برای مدیریت رنج،ورزش است. در ورزش خودت به استقبال خستگی می روی تا یک راحتی جایش بیاید. بعد این خستگی هم تنومندترت می کند.چقدر خوب است. بارک الله.

رنج دیگری که من پیشنهاد می دهم ،رنج تحصیل است. رنج تحصیل را هم تحمل بکن. ببین چقدر مشاعرت باز می شود، چقدر تعالی پیدا میکنی، چقدر هوس هایت کاهش پیدا می کند. یکی از راه های مقابله با شهوت، حکمت است. عقلانیت خود را افزایش بدهی، شهواتت کاهش پیدا می کند. آدم فهمیده که شهوت ران نمی شود.