سلام
فرضیه ای با عنوان زیر دارم
«تفاوت معناداری بین سرمایه روانشناختی در افراد سالم با بیماران وسواسی و بیماران پوستی وجود دارد»

از تحلیل واریانس برای آزمون کلی وجود اختلاف معنادار بین این سه گروه استفاده گردید. همچنین در اجرای تحلیل واریانس ابتدا فروض نرمال بودن و همگونی واریانس­ها مورد آزمون قرار گرفت که هر دو فرض برقرار بود. اثر متغیرهای مخدوشگر احتمالی شامل جنسیت، سن، وضعیت تاهل و شغل با وارد نمودن این متغیرها به مدل مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد هیچ یک از این متغیرها اثر معنی داری بر متغیر پاسخ نداشتند. بنابراین نهایتا برای مشخص شدن تفاوت گروه­ها یک تحلیل واریانس یک راهه برای متغیر سرمایه روانشناختی اجرا شد.
تفاوت کلی معناداری از نظر سرمایه روانشناختی بین گروه­های مختلف وجود داشت. برای یافتن آنکه این تفاوت بین کدام گروه­ها بوده است از پس آزمون­ها در تحلیل واریانس به روش بنفرونی استفاده شد. سرمایه روانشناختی در بیماران وسواسی به طور معنی دار کمتر از افراد سالم بود و نیز سرمایه روانشناختی در بیماران پوستی به طور معنی دار کمتر از افراد سالم بوده است. اما سرمایه روانشناختی در بیماران وسواسی در مقایسه با بیماران پوستی تفاوت معناداری نداشت.

تمام مراحل بالا انجام شده و فرضیه تأیید شده است. اگر بخواهم این تفاوت را برای تک تک خرده مقیاس های سرمایه روان شناختی در گروه ها بررسی کنم، باید تمام مراحل بالا طی شود یا کافی است به جای سرمایه روانشناختی خرده مقیاس های آن را جداگانه در مدل وارد کنم؟
خرده مقیاس های سرمایه روانشناختی عبارتند از خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری و خوش بینی