از گذشتگان پند بگیرید قبل از اینکه آیندگان از شما پند بگیرند