مهارت های ارتباطی برخی از مهارت های مهم مورد نیاز برای موفقیت در زندگی و محل کار را در بر می گیرد. مهارت در برقراری تعامل، توانایی در صحبت کردن، ارتباط چشمی و چهره به چهره، گوش دادن، خواندن و نوشتن را در بر می گیرد. چطور است مهارت های ارتباطی خود را بسنجید و با راهکارهایی برای بهبود بخش هایی که ضعف دارید آشنا شوید.

تست مهارتهای ارتباطی