راس (1999) براي اولين بار نشانگان ضربه ي عشق را معرفي نمود. نشانگان ضربه ي عشق، مجموعه علائم و نشانه¬هاي شديدي است كه پس از فروپاشي يك رابطه رمانتيك بروز مي كند، عملكرد فرد را در زمينه هاي متعدد (تحصيلي، اجتماعي و حرفه اي) مختل مي-كند، واكنش هاي غيرانطباقي به دنبال دارد، و مدت زمان زيادي اين نشانه ها باقي مي مانند. اين فروپاشي، آنقدر قدرتمند است كه افسردگي و خشم (اسبارا ، 2006)، احساس ناامني عميق (دیویس، شاور و ورنون ، 2003)، احساس درماندگي، گناه، هراس، نااميدي، بدبيني، بيقراري، آسيب پذيري، از دست دادن تمركز، اميدواري، انگيزه و انرژي، نشانه هاي جسماني مثل سردرد و بي نظمي خواب، بي اشتهايي يا پرخوري، تغييراتي در ميل جنسي، بيحوصلگي و خستگي، كندي كلامي – حركتي توليد مي كند. صرفنظر از اينكه چه كسي رابطه را قطع مي كند، انحلال يك رابطه، تجربه ي ناخوشايندي است (باومیستر و لیری ، 1995)
بااین تفاسیر بسیاری از افراد در مبتلا به این نشانگان سه اشتباه اساسی میکنند:
تلاش میکنند با سرگرمی های موقتی فراموش کنند و ذهنشان پاک شود ؛
بدنبال فرد جایگزین میگردند تا رنج هیجانی خود را با یک مکانیسم خود فریبی آرام کنند ویا می خواهند با متنفر شدن از معشوق به آرامش برسند که اینجا باید گفت:
"" تنفر ادامه عشق فراموش نشده است""

معرفی پرسشنامه ضربه عشق (LTI)

پرسشنامه ضربه عشق (LTI) که پرسشنامه نشانگان شکست عاطفی نیز نامیده می‌شود، مقیاسی است که راس در سال ۱۹۹۹ برای سنجش شدت ضربه عشق تهیه کرده است. همچنین معادل انگلیسی این پرسشنامه Love Trauma Inventory است. این پرسشنامه از ده ماده تشکیل شده است که هر ماده چهار گزینه‌ای است و فرد لازم است تا بر اساس تجربه ضربه عشقی خود مناسب‌ترین گزینه را انتخاب کند. این پرسشنامه یک ارزیابی کلی از میزان آشفتگی جسمی، هیجانی، شناختی و رفتاری فراهم می‌کند.

منبع: ایران تحقیق