لطفا موارد درست یا غلط زیر را چنانچه در مورد شما صدق می کند ، علامت بزنید.

1 - خشنود کردن دیگران برای من خیلی اهمیت دارد. صحیح/ غلط
2 – وقتی احساس پریشانی میکنم، دنبال کسی می گردم که عاطفه عمیقی داشته باشد تا مشکلم را با او در میان بگذارم.صحیح/ غلط
3 – من روال عادی را بیشتر از تغییر دوست دارم.صحیح/ غلط
4 - من از این که در موضع رهبری قدرتمند باشم لذت می برم.صحیح/ غلط
5 – من به این توصیه اعتقاد دارم و از آن پیروی می کنم : " قبل از اینکه دیگران کاری در حق تو انجام دهند تو کاری در حق آنها انجام بده."صحیح/ غلط
6 – دوست دارم مایه گرمی مجلس باشم.صحیح/ غلط
7 – خیلی برایم اهمیت دارد که برای موفقیت هایم قدردانی شوم.صحیح/ غلط
8 – از دیدن موفقیت دوستانم لذت می برم. صحیح/ غلط
9 – وقتی روابط خیلی نزدیک می شوند، معمولا به آن خاتمه می دهم.صحیح/ غلط
10 – خیلی برایم سخت است که اشتباهات و نقایص شخصی خود را نادیده بگیرم.صحیح/ غلط


ادامه دارد ...