پسر 12 ساله‌ام برای دیگران کار می‌کند؛ اما کارهایی را که من از او می‌خواهم انجام نمی‌دهد. دلیل آن چیست؟

به احتمال فراوان، وقتی برای دیگران کاری را انجام می‌دهد، چه زبانی و چه مادی تشویق می‌شود؛ اما وقتی برای شما کاری را انجام می‌دهد، چون وظیفه‌ی او می‌دانید، تشویقش نمی‌کنید. احتمالا دیگران از او تقاضا می‌کنند و شما امر و نهی می‌کنید؛ دیگران به او مسؤولیت می‌دهند و شما فقط کارهای سخت منزل را از او می‌خواهید؛ دیگران برای کارش اهمیت قائل می‌شوند و شما به آن اهمیت نمی‌دهید.

نسیم مهر؛ حسین دهنوی