در خصوص ساخت پروتز مچ پا باید گفت که در ابتدا باید قطعی عضو کامل صورت پذیر سپس برای ساخت پروتز مچ پا اقدام نمود. نصل شده از کلینیک ایران نوین و کلینیک ارتوپد فنی پایار در باب ساخت پروتز مچ پا و نگهداری از آن که باید از جوراب و کفش تمیز استفاده کرد و برای شستشو از آب و صابون مخصوص استفاده کردو