- همه چیز در لینوکس فایل محسوب می شود.
۲- نام فایل ها در لینوکس می تواند تا ۲۵۵ کاراکتر باشد ولی بهتر است که برای نامگذاری فایل ها تا ۸۰ کاراکتر در نظر بگیریم.
۳- تمامی نام ها در لینوکس به حروف کوچک و بزرگ حساس هستند یعنی بین LINUX و linux تفاوت وجود دارد.


دستور LS :
ls یکی از مهمترین دستوراتی است که در لینوکس وجود دارد. دستوری که محتویات موجود در یک پوشه را برای شما لیست می کند و بی شک یکی از دستوراتی است که بسیار زیاد از آن استفاده می کنید.
فرمت دستور : ls switch /path
ls -R : مشاهده محتویات پوشه به همراه پوشه های داخل پوشه اصلی .
ls -l : مشاهده محتویات پوشه ها با جزئیات (شامل فهرست مجوزها،مالکیت ها، تاریخ و زمان و...) بر اساس حروف الفبا با ایجاد دو کاراکتر فاصله بین هر ستون
ls -1 : مشاهده محتویات پوشه ها فقط در یک ستون بدون نمایش جزئیات
ls -m : مشاهده محتویات پوشه ها بر اساس نام با کاراکتر جداکننده"،"
ls -a : مشاهده همه فایل ها (حتی فایل های مخفی) موجود در یک پوشه
ls -F : مشاهده تمامی محتویات یک پوشه به صورتی که می توانید نوع فایل را از روی نمادی که در انتهای نام فایل نشان می دهد تشخیص دهید.

انواع نماد ها و نوع فایل ها در بخش زیر لیست شده است:
• -- : فایل اجرایی
• / : پوشه
• @ : Symbolik link
• = : سوکت
ls -t : مشاهده محتویات پوشه ها با مرتب سازی بر اساس تاریخ و زمان که به شدت در هنگام مشاهده لاگ های یک سرور، مورد استفاده قرار می گیرد.
ls -S : مشاهده محتویات پوشه ها بر اساس اندازه
ls -h : مرتب سازی و نمایش محتویات پوشه به همراه حجم فایل به صورت K,M,G بایت

استفاده ترکیبی از سوئیچ های دستور ls می تواند کمک موثری در لیست کردن سریع فایل های موردنظر دارد.
دستور pwd : نمایش مسیر جاری

دستور cd : تغییر مسیر جاری به مسیر دلخواه
دستور .. cd : بازگشت به یک مسیر بالاتر از مسیر جاری
دستور ~ cd : رفتن به home directory کاربر جاری

دستور mkdir : ایجاد کردن یک پوشه خالی در مسیر جاری
دستور mkdir -p : ایجاد کردن پوشه های فرعی داخل یک پوشه
دستور mkdir -v : ایجاد کردن پوشه همراه با نمایش عملیات انجام شده

دستور cp : کپی کردن فایل از یک مسیر به مسیر دلخواه
دستور cp -R : کپی کردن محتویات یک پوشه به همراه زیر پوشه هایش
دستور cp -v : کپی کردن محتویات یک پوشه به همراه نمایش عملیات انجام شده
دستور cp -i : کپی کردن محتویات یک پوشه و نمایش اخطار در صورتی که فایلی هم نام با فایل کپی شده در مسیر مقصد وجود داشته باشد. 
دستور touch : این دستور بدون هیچ سوئیچی یک فایل با نامی که جلوی دستور می نویسید برایتان ایجاد می کند.
دستور mv : انتقال دادن فایل از یک مسیر به مسیر دلخواه و همچنین تغییر نام یک فایل
دستور rm : حذف کردن فایل های موردنظر
دستور rm -rf : حذف کردن فایل ها و پوشه های موردنظر

دستور <sudo <command : این دستور فرمان مورد نظر را با عنوان کاربر root اجرا می کند. این دستور مانند run as administrator در ویندوز عمل می کند.
دستور su : سوئیچ و لاگین با یک user دیگر در شل لینوکس
دستور su -l : سوئیچ و لاگین با یک user دیگر در شل لینوکس به همراه متغیرهای محیطی آن کاربر خاص که البته برای کاربر root می توانید با زدن - su به کاربر root با متغیرهای محیطی مربوطه تبدیل شوید.

دستور <man <command : شما می توانید برای مشاهده جزئیات پارامترهای دیگر هر فرمان از این دستور استفاده کنید. دستورات بالا همگی با پارامترهای مهم ذکر شده اند که با استفاده از این دستور می توانید سایر پارامترها را مشاهده کنید. 


منبع : http://www.iclub.ir/learning-linux-part1