نتايج تحقيقات نشان مي دهد، مشت کردن و فشار دادن محکم دست راست، حفظ کردن مطالب را آسان تر مي کند و در مقابل براي يادآوري اطلاعات، بايد دست چپ را محکم مشت کرد.  
به نقل از سايت «MSN» محققان مي گويند مشت کردن دست راست و چپ قسمت هاي کليدي مغز را که مربوط به ذخيره و يادآوري حافظه است، فعال مي کند.  محققان اين روش را به افرادي توصيه مي کنند که قلم و کاغذي در دست ندارند. نتايج اين يافته ها نشان مي دهد، حرکت هاي ساده بدن با ايجاد تغييرات موقت در عملکرد مغز، حافظه را بهبود مي بخشد.

http://www.kanoon.ir/Public/ShowDetails....o5V69Rww==


منبع : سايت ميگنا