امسال هفت سین زندگی ات را طوری دیگر بچین

این همه سال هفت سین چیدی و کنار سیب سرخ و سبزه و سمنو،دعای تحویل سال خواندی.این همه سال زل زدی به شمع  و آب و آیینه و از ته دل آرزو کردی که احساست پر از نور و روشنی باشد و به همه خواسته هایت برسی.همه ی سال های عمرت زیر لب زمزمه کردی:«حَوّل حالَنا الی اَحسنِ الحال» و منتظر ماندی تا چرخش خورشید و زمین،حالت را دگرگون کند.همه این سالها چه شد؟چقدر به آرزوهایت رسیدی؟!چقدر زندگی ات متحول شد و چقدر نو شدی؟!بیا امسال وقت تحویل سال،سفره هفت سین زندگی ات را طوری دیگر بچین و به جای گذاشتن هفت سین دندان دار،هفت فضیلت اخلاقی را کنار سفره هفت سین سال نو بچین.
امسال کنار سرکه یادداشتی بگذار و بگو یادم باشد که صبوری و
بردباری،رکن زندگیست،پس بیش از  همیشه پیشه کنم و زبان به شکوه نگشاییم.امسال بالای سیر،روی کاغذی بنویس که بیش از گذشته میخواهم به خانواده،اطرافیان،مردم و افکارشان و سلیقه هایشان احترام بگذارم.بالای سیب سرخ یادداشتی بگذار که در سال جدید مهربانی را به تو یادآوری کند تا در گفتار  و رفتارت مهربان باشی و کنار سبزه یا لابه لاش روی کاغذی بزرگ بنویس انصاف شرط اول انسانیت است و من آنچه را برای خوت نمی پسندم برای دیگران نیز نمی پسندم.کنار ظرف سمنو روی کاغذ بنویس و زمزمه کن که یادم باشد سپاسگزاری نعمت هایم را توسعه میدهد،پس باید همواره سپاسگزار و شاکر خدا و بندگان او باشم.کنار سکه های سفره هفت سین بنویس که یادم باشد همیشه صداقت داشته باشم و حتی به شوخی زبان به دروغ نگشایم و در نهایت بالای سماغ،روی کاغذی چنین بنویس که باید گذشت داشته باشم و دیگران را کریمانه و بزرگوارانه ببخشم.

امسال سفره هفت سینت را اینگونه بچین و بگذار نه سین های بی دندانه و بادندانه که فضیلت های اخلاقی،سال و حال و زندگی ات را دگرگون کند.آنگاه با امیدواری فراوان به لطف پروردگارت اینطور زمزمه کن:

یا مقلب القلوب و الابصار                                          یا مدبر الیل و النهار   
یا محول الحول و الاحوال                              حول حالنا الی احسن الحال
 

بیژن علیپور
مدیر مسئوول مجله راز