عشق وعلاقه

انواع بسیاری از روابط ملاطفت آمیز وجود دارد: عشق والدین به فرزندان ، محبت و عطوفتی که دوستان خوب نیست به یکدیگر دارند و عشق رمانتیک. عشق رمانتیک توجه زیادی را از سوی جامعه به طور اعم ، و از سوی پژوهشگران بطور اخص به خود جلب کرده سات.

تجربه های رایج و مشترک در عشق

ز.روبین یکی از نخستین روان شناسانی که به بررسی عشق پرداختهاند، از 200 دانشجو خواست با پاسخ دادن به جملات یک پرسشنامه گسترده تجربه خود را توصیف کنند. او دریات که تجربه عشق ظاهرا در بردارنده چهار ویژگی اصلی است.


-- افراد عاشق خود را نیازمند یکدیگر میدانند. در هنگام تنهایی ، نخستین فکری که به ذهن آنها خطور میکند یافتن طرف مقابل است.
-- آنها علاقه مندی و دغدغه خاطر را تجربه میکنند، یعنی میل به انجام کاری برای یکدیگر.
-- آنها احساس اعتماد میکنند. آنها معتقدند که میتوانند با امنیت مطالب خود را به یکدیگر بگویند.
-- این اعتماد ظاهرا بخوبی ایجاد شده است، چرا که افراد عاشق تحمل خطاهای طرف مقابل دارند.

افراد عاشق این ویژگیها را در عمل نشان میدهند. روبین دریافت کسانی که خود را عاشق توصیف میکنند، نسبت به سایر زوجهای زمان بیشتری به چشمان یکدیگر نگاه میکنند. سوونسون گزارش کرد که افراد عاشق، عشق خود را این گونه نشان میدهند:


-- ابراز محبت کلامی و جسمانی.
-- تبادل پاداش و انجام کارهایی برای یکدیگر.
-- حمایت عاطفی و اخلاقی از یکدیگر.
-- صبور و شکیبا بودن نسبت به رفتارهای کمتر خوشایند طرف مقابل.

موارد متفاوت تجربه عشق

اشتباه است اگر چنین فکر کنیم که همه انسانها عشق را به یک شیوه میکنند. برخی عشق را به عنوان پدیدهای سریعا متغیر و پر راز و رمز و عدهای دیگر نیز آنرا به عنوان چیزی ظریف و عقلاین تجربه میکنند. افرادی که معتقدند اختیار سرنوشتشان در دست خودشان است، کمتر احتمال میرود که خودشان را به عنوان کسی در نظر بگیرید که "به دام" عشق افتاده است و یا آن که عشق را به مشابه چیزی متغییر و پر راز و رمز ببینند. در این میان تفاوتهای جنسیتی نیز وجود دارد.

محققین گزارش کردند که مردان سادهتر از زنان ، عاشق میشوند و زنها سادهتر از مردان فارغ. بر اساس این تحقیق مردان در مقایسه با زنان در مقیاسهای عشق احساساتی نمره بالایی میآورند و زنان در جفت گزینی خود بیشتر از مردان احتیاط به خرج میدهند. علاوه بر این ، تفاوتهای فرهنگی نیز در مورد مفهوم عشق وجود دارد. با اینکه آمریکاییها علاقه مندی و دغدغه خاطر را بخش بسیار با اهمیتی از عشق محسوب میکنند اما مردمان سایر کشورها اهمیت کمتری برای آن قایلاند.
انواع عشق
به نظر جی. ا.لی یونانیها بین سنخهای مختلف عشق فرق قائل بودهاند، به نظر آنها چندین نوع عشق وجود دارد:


-- عشق شهوانی: بر اساس جاذبه جسمانی بوده و ویژگی آن اشتیاق شدید به خود فاش سازی سریع و صمیمیت جنسی است.
-- عشق دوستانه: به آهستگی و در اثر دوستیهای قلبی ایجاد میشود.
-- عشق بازیگر و دمدمی: ویژگی افرادی است که میتوانند به سادگی از یک رابطه به سراغ رابطهای دیگر بروند، یا همزمان و بیش از یک رابطه وارد شوند.
-- خود باختگی: نوعی عشق خود باخته ، ایثارگر ، عمقا دلسوزانه است.


منبع : اینترنت