اعتماد به نفس

نقطه ای که در آن از تعقیب رویاهایتان چشم پوشی می کنید همان نقطه ای ست که اعتماد به نفس شما در آن آسیب دیده و مختل شده است ، این نقطه همان نقطه ای ست که در آن به خودتان اعتماد کافی ندارید.

------------------------------------------
چنان چه بخواهید صبر کنید تا اعتماد به نفس کافی برای تعقیب رویا هایتان به دست آورید ممکن است مجبور باشید تا ابد صبر کنید.-

------------------------------------------
اعتماد به نفس حقیقی این نیست که نترسیم ، اعتماد به نفس واقعی آن است که بدانید و مطمئن با شید با این که می ترسید اما بی گمان دست به عمل خواهید زد.-

------------------------------------------
اعتماد به نفس یا خود باوری هرگز با غرور ، منیت و خود بزرگ بینی یکی نیست . اعتماد به نفس به این معناست که خودتان را باور کنید. غرور و منیت آن است که بخواهید به دیگران اثبات کنید از آنان بهتر و برترید.-

------------------------------------------
اعتماد به نفس واقعی آن است که در هر سه ي این زمینه ها ، رفتاری ، احساسی و معنوی ، احساس اعتماد به نفس داشته باشید . به طوری که علاوه بر احساس اقتدار شخصی از تعادل و تناسب خوبی نیز در زندگی خود بهره مند باشید.-

------------------------------------------
اگر می خواهید اعتماد به نفس خود را بالا ببرید به موارد زیر توجه داشته باشید:

1- اعتماد و ایمان به قابلیت و توانایی در عمل کردن

2- اعتماد و ایمان به این که پشتکار خواهید داشت و پیوسته و مداوم به احترام های خود ادمه خواهید داد تا به نتیجه مطلوب و نهایی برسید.

3- اعتماد و ایمان به قابلیت ها و توانایی خود در، از سر راه برداشتن مانع ها و مشکل ها

4- اعتماد و ایمان کامل داشتن به این که قابلیت و توانایی آن را دارید تا در صورت لزوم از دیگران کمک بخواهید.

------------------------------------------
اعتماد به نفس روحی و معنوی در نهایت ، حسی از آرامش و صلح درونی است. اعتماد به نفس معنوی قلبتان را سیراب و روحتان را از خود سرشار می سازد و به شما امکان می دهد که با اطمینان خاطردر راه قدم بگذارید و بدانید که راه ، خود راه را به شما نشان خواهد داد . اعتماد به نفس روحی و معنوی به شما اجازه می دهد تا دریابید و اعتماد کنید که هر جا هستید همان جایی است که می بایست باشید . همان جایی که نیاز دارید باشید.


منبع : اینترنت