روزی جوانی به حضور امام صادق (ع) آمد و عرض کرد: سرمایه ندارم، امام فرمود درستکار باش خدا روزی را میرساند .
جوان بیرون آمد در راه کیسه ای پیدا کرد هفتصد دینار در ان بود با خود گفت: باید سفارش امام (ع) را عمل نمایم لذا من به همه اعلام میکنم که اگر کیسه ای گم کرده اند نزد من آیند با صدای بلند گفت هرکس کیسه ای گم کرده بیاید نشانه اش را بگوید و آن را ببرد

فردی آمد و نشانه های کیسه را گفت ،کیسه اش را گرفت و هفتاد دینار به رضایت خود به آن جوان داد .
جوان برگشت به حضور امام و قضیه را گفت حضرت فرمود: این هفتاد دینار حلال بهتر است از آن هفتصد دینار حرام و آن را خدا به تو رساند ،جوان با آن پول تجارت کرد و بسیار غنی شد.