در خطای حسی پونزو. وقتی خطوط موازی با طول برابر بین دو خط متقارب رسم شود، خطوط افقی هر چه به نقطه تقارب نزدیکتر باشند طویلتر به نظر می رسد.


منبع: اینجا و اینجا