دستور العمل :

پرسشنامه مشتمل بر هشتاد جمله است. به هر جمله ای که در مورد شما صدق می کند پاسخ بله دهید و در غیر اینصورت پاسخ خیر. با زدن یک ضربدر داخل مربع پاسخ مورد نظر آن را مشخص کنید.تا حد امکان پاسختان خود انگیخته و صادقانه باشد . به میزانی که با خود صادق باشید ،نتایج معتبر و درست تر خواهند بود.


1- در من این گرایش وجود دارد که فکر کنم دیگران از من بهتر هستند........ بلی خیر

2- اغلب به انگیزه های دیگران بد گمانم. ......... بلی خیر

3-معمولا در تصمیم گیری به دیگران متکی هستم.......... بلی خیر

4- اغلب نسبت به دیگران احساس خشم می کنم......... بلی خیر

5-میل دارم که اجازه دهم دیگران مسئولیت مرا به عهده بگیرند...................................... ...بلی خیر

6-عموما"احساس خوشبختی می کنم........... بلی خیر

7-اغلب در نزدیک شدن به مردم دچار مشکل می شوم........... بلی خیر

8-نمی توانم به کسی اعتماد کنم .......... بلی خیر

9-ترجیح می دهم سرم توی لاک خودم باشد. .................................................. ..........بلی خیر

11-معمولا احساساتم را در مورد دیگران به راحتی بیان می کنم .............. بلی خیر

12-اغلب فرض می کنم آنچه را می خواهم به دست نمی آورم. .......................................بلی خیر

13-وقتی کسی از من تشکر می کند فکر می کنم نفع خاصی را دنبال می کند............. بلی خیر

14 اغلب احساس بدبختی و سیه روزی می کنم.......... بلی خیر

15-هنگامیکه درخواستی از دیگری دارم برای او حق انتخاب قائل نیستم................................بلی خیر

16-معمولا تقاضایم را آمرانه مطرح می کنم نه با خواهش........................................ ..........بلی خیر

17- از خصایص من این است که زمانی که کسی خطایی می کند سرزنش می کنم. ........... بلی خیر

18- در تصمیم گیریهایی که مرتبط با زندگی دیگران است نظر خودشان را جویا می شوم.......... بلی خیر

ر19- از ویژگیهای من این است که خود را دست کم می گیرم......... بلی خیر

20-هنگامی که کسی در مورد خواسته هایم سوال می کند پاسخی ندارم............... بلی خیر

21-معمولا" در مورد آنچه درباره خودم به دیگران می گویم محتاتم................ بلی خیر

22-معمولا نظر دیگران را می شنوم و مد نظر قرار می دهم............... بلی خیر

23-معمولا از انجام وظایفم لذت می برم............. بلی خیر

24-معمولا" با موقعیت های بغرنج مستقیما"برخورد می کنم................ بلی خیر

25-وقتی انجام کاری از من خواسته می شود به ندرت پاسخ منفی می دهم................... بلی خیر

26-از جمله ویژگیهای من این است که سخنانم کنایه آمیز و نیش دار است.................. بلی خیر

27-معمولا" در مصاحبت با دیگران مشکل دارم............... بلی خیر

28- غالبا"در مقابل مشکلات راه حلهای سازنده ای پیشنهاد می کنم....... ......... بلی خیر

29-وقتی تقاضای کسی را قبول نمی کنم احساس گناه می کنم.............. بلی خیر

30-در مورد آنچه که مردم درباره ام فکر می کنند نگران هستم.................................. بلی خیر

31-عموما"از پذیرش مسئولیت اجتناب می کنم................. بلی خیر

32-از خصوصیات من این است که دیگران را مهمتر از خود می دانم.................. بلی خیر

33-خیلی سریع حس می کنم مورد انتقاد واقع شدم.................. بلی خیر

34- اغلب احساس می کنم من تنها کسی هستم که کارم را درست انجام می دهم.......... .......بلی خیر

35-ترجیح می دهم به موقعیت های بغرنج به شکل مستقیم درگیر نشوم.................. بلی خیر

36-از اینکه با دیگران در مورد ایده های گوناگون بحث کنم لذت می برم. ................... بلی خیر

37-به ندرت دیگران را تشویق می کنم................ بلی خیر

38- معمولا برایم دشوار است مشکلات را دسته بندی کنم.................. بلی خیر

39-به ندرت از دیگران در مورد رفتارم بازخورد می گیرم..................... بلی خیر

40-عموما" از دیگران به خاطر کاری که برایم انجام داده اند قدردانی می کنم..................... بلی خیر

41-اغلب از نظرات دیگران در مورد کارهایم آگاه می شوم................... بلی خیر

42-از جمله ویژگیهای من آن است که پایبند آنچه به دیگران می گویم نیستم....................... بلی خیر

43-خیلی سریع از دیگران انتقاد می کنم. ..................... بلی خیر

44-اغلب و به سهولت از دیگران آزرده خاطر می شوم....................... بلی خیر

45معمولا" به دیگران اجازه می دهم برایم تصمیم بگیرن......................... بلی خیر

46-برخوردهایم با دیگران اغلب خصمانه است....................... بلی خیر

47- اغلب در مقابل دیگران تند مزاج هستم........................ بلی خیر

48-معمولا" از درگیر شدن با امور و انجام وظایفم لذت می برم........................... بلی خیر

49-عموما" خواست و نیاز دیگران را هم در نظر می گیرم............................ بلی خیر

50- من از ارتباط چشمی با دیگران پرهیز می کنم............................ بلی خیر

51 –اغلب از دیگران خشمگین هستم............................ بلی خیر

52- به ندرت خواسته هایم را مطرح می کنم............................ بلی خیر

53-معمولا" بر این باورم آنچه را می خواهم به دست نمی آورم.............................. بلی خیر

54-معمولا"احساس تنهایی می کنم.......................... بلی خیر

55-اغلب احساس می کنم دیگران توقع مرا برآورده نکرده اند............................. بلی خیر

56-به منظور کسب اطلاع سوال می کنم........................... بلی خیر

57-عموما"برای سنجش درستی نظرهایم ،با صاحب نظران مشورت می کنم............................... بلی خیر

58- سعی می کنم هیچ کس از من رنجیده خاطر نشود........................... بلی خیر

59- اغلب در مورد نحوه احقاق حقم از دیگران خیالپردازی می کنم............................ بلی خیر

60-معمولا"عقیده ام را تحمیل می کنم........................... بلی خیر

61-اگر متوجه اشتباهم شوم عذر خواهی می کنم............................ بلی خیر

62- آمادگی دارم که گاهی اوقات پاسخ منفی بشنوم........................... بلی خیر

63-از جمله ویزگیهای من نتیجه گیری شتابزده است............................ بلی خیر

64-به ندرت افکار و احساس واقعی خود را با دیگران مطرح می کنم........................... بلی خیر

65-معمولا"از خواست دیگران تبعیت میکنم........................... بلی خیر

66 در مقابل دیگران احساس حقارت می کنم......................... بلی خیر

67-بارها نسبت به کارم احساس بی علاقگی کرده ام.......................... بلی خیر

68- به طور کلی نسبت به همه چیز دلسرد هستم......................... بلی خیر

69-عادت دارم خواست و نیاز دیگران را نادیده بگیرم....................... بلی خیر

70-معمولا"برای دیگران صرف نظر از عقایدشان احترام قائل هستم.......................... بلی خیر

71-با اشتیاق مسئولیت را می پذیرم. ....................... بلی خیر

72-با سرعت عقاید دیگران را رد می کنم....................... بلی خیر

73- معمولا"نگرانم که دیگران را عصبانی نکنم......................... بلی خیر

74-مکررا" در صدد کسب بازخورد از سوی دیگران هستم.......................... بلی خیر

75-معمولاگ در پی آنم که با عیب جویی ، عقاید دیگران را مخدوش کنم............................. بلی خیر

76- غالبا" در مورد خود و دیگران برداشت منفی دارم............................ بلی خیر

77-معمولا" خود را با دیگران برابر می دانم........................... بلی خیر

78-اغلب پیش بینی می کنم سایرین مرا دوست نداشته باشند........................................ .......... ...بلی خیر

79-از ویژگیهای من این است که اجازه می دهم دیگران مرا تحت فشار قرار دهند................................ بلی خیر

80-معمولاگبر این باورم که دیگران با من هم رای نمی شوند.............................. بلی خیر


در مرحله بعد هر سوالی را که جواب بله زده اید نمره( 1 )و جواب های خیر را نمره صفر (0) بدهید وبر طبق جدول نمره گذاری 20 سوال را که شماره های آنها در بخش ((منفعل)) ذکر شده است مجموع نمرات را محاسبه کنید .

وبر طبق ویژگیهای کلیدی آن خود را ارزیابی نمایید و سپس مجموع نمرات 20 سوال مربوط به بخشهای بازیگرانه ،پرخاشگرانه و قاطع را به همین صورت محاسبه و ارزیابی نمایید. 
قاطع....... پ رخاشگر .........................بازیگرانه....... ............................. منفعل
6 ...............4 .......................................2 .................................................1 1
1 ...............9.................................. ..... 7 .................................................. 3
18.............12................................. ...... 8 .................................................5
22..............15 .......................................13......... .............. ...................... 10
23............. 16 .......................................14 ...............................................19

24........... 17.. .................................... 2. ........................................... 20

28. .........27 ........................................26 .............................................25

36... .......33. .....................................31 .............................................29

40............... 34 ...................................35 ..............................................30

41..............37 ......................................38 .............................................32

48................39 ..................................42.............. .................................44

49................43 ...................................46 ..............................................45

56................47 ....................................50 ............................................52

57.................51 ..................................54 ...............................................53

61..................55 .................................59 ................................................58

62.................60 ...................................64 ................................................65

70...................63 ................................67 .................................................. .66

71....................69 ...............................68 .................................................. .73

74.....................72 ...............................76 .................................................. .78

77......................75 ..............................80 .................................................. .79
ویژگیهای کلیدی نگرش منفی و رفتار انفعالی (من خوب نیستم –تو خوب هستی)

چنانچه حداکثر یا یکی از بالاترین نمرات شما حاکی از منفعل بودن است پس برخی یا همه ویژگیهای زیر در موردتان صادق باشد.

1-نداشتن اعتماد به نفس و عزت نفس پایین داشتن.
2- احترام نگذاشتن به خویش
.3- خود را خوار شمردن.
4-داشتن احساسات و افکار منفی در مورد خود با دیگران
.5-احساس حقارت کردن هنگام مقایسه خود با دیگران.
6- احساس گناه کردن در مقابل سایرین.
7- بی انگیزه بودن.
ویژگیهای کلیدی نگرش منفی و رفتار بازیگرانه (من خوب نیستم –تو خوب هستی)

اگر حداکثر نمره یا یکی از یالاترین نمرات شما با این عنوان منطبق است ،پس برخی یا همه خصایص زیر احتمالا" در موردتان صدق می کند .

1- نداشتن اعتماد به نفس و عزت نفس پایین داشتن
.2-احترام نگذاشتن به خویش و سایرین.
3-بی اعتماد و بدگمان بودن به انگیزه های دیگران.
4- احساسات و افکار منفی درباره خود و سایرین داشتن.
5-در مقابل دیگران بسیار محتاط بودن.6-بی صداقت و غیر صریح بودن.
7-دودل بودن در باور کردن سخن غیر.
8-افسرده و بی انگیزه بودن.

ویژگیهای کلیدی نگرش منفی و رفتار پرخاشگرانه (من خوب هستم- تو خوب نیستی)

در صورتی که حداکثر نمره یا یکی از بالاترین نمرات شما گویای پرخاشگری است یا همه خصا یص زیر را در خود می یابید.


1- نداشتن اعتماد به نفس و عزت نفس پایین داشتن.
2-بی احترامی به دیگران.
3-کم انگاشتن سایرین.
4-احساس برتری کردن.
5-میل به تسلط بر دیگران و موقعیتها داشتن.
6-بی توجه بودن به عقاید و احساسات دیگران .
7-احساس خشم کردن نسبت به دیگران و سرزنش کردن آنان.
8-بی اعتنا بودن به سخن و تقاضای دیگران.9-نادیده انگاشتن بازخوردها.ویژگیهای کلیدی نگرش مثبت و رفتار قاطع (من خوب هستم –تو خوب هستی)

اگر حداکثر نمره یا یکی از نمرات بالای شما مربوط به این بعد از پرسشنامه است،واجد همه یا برخی از خصوصیات زیر هستند.


1- اعتماد به نفس و عزت نفس بالا داشتن.
2- احترام گذاشتن به خویش و سایرین.
3- پذیرش مسئولیت در قبال رفتار خود و دیگران
4- توجه کردن به احساس خود و دیگران.
5- مسئولیت پذیر بودن در قبال وظیفه.
6- صادق و صریح بودن.
7- تمایل به بازخورد گرفتن از خود و دیگران.
نحوه تعبیر و تفسیر نمرات:

نمرات بین 14 تا 20 در هر ستون بیانگر نحوه جاری و متداول اندیشه ،احساس و رفتار شما در برابر خود و دیگران می باشد.

نمرات بین 7تا 13 نشان می دهد اغلب در مورد خود و دیگران چگونه می اندیشد ، چه احساسی دارید و چگونه رفتار می کنید.

نمرات بین 0 تا 6 حاکی از نگرشها ، احساسات و رفتارهایی است که به ندرت در قبال خودتان و دیگران دارید.


تهیه و تنظیم :سر گروه روانشناسی ناحیه 1 قزوین
ازکتاب پرورش قاطعیت – انتشارات آستان قدس رضوی-نویسنده:اینتانوند