حالات روانی کیفیت
خشم گرم و خشک
هیجان گرم و خشک
نگرانی گرم و تر
ترس سرد و تر
افسردگی سرد و خشک
غم سرد و خشک
  
کیفیت حالات روانی مختلف
کسی که ضروربات شش گانه دیگر را به خوبی تدبیر کند ولی بسیار زود خشم یا بسیار بی­خیال و خونسرد باشد نمی­تواند به تندرستی کامل دست یابد. تسلط بر حالات نفسانی و واکنش معتدل در برابر پیشامدها خیلی مهم است. پزشک نیز باید سود ها و زیان­های حالات روانی گوناگون مانند غم و شادی، ترس و خشم و... را بشناسد تا بتواند با همه نیرو با بیماری­ها مبارزه کند و سلامت را به فرد بازگرداند.
 
اقسام اعراض نفسانی
 در طب سنتی ایران انواع اعراض نفسانی را شش دسته می­­دانستند: غضب،  فرح، فزع، غم، همّ خجلت. همه این اعراض مستلزم حرکت روح هستند زیرا نفس از هرچیزی که در آن ملایمت یا منافرت باشد متأثر می­شود.
همّ: کیفیتی است که به سبب آن روح و حرارت غریزی هم به داخل و هم به سوی خارج از بدن حرکت می­کنند. این کیفیت مرکب از دو حالت ترس و امید (خوف و رجا) است و هرکدام که بیشتر بر فکر شخص غلبه داشته باشد نقس نیز به آن تمایل پیدا می­کند. پس اگر امید وقوع خیر غالب باشد، روح و حرارت غریزی به سمت خارج حرکت می­کنند و اگر وقوع شرّ غالب باشد به سوی داخل متمایل می­شوند.
به همین دلایل، هم می­تواند به غضب یا حزن نیز منجر گردد.
غم: هرگاه چیزی ضروری از دست برود یا دستیابی به آن ممکن نشود یا امر ناخوشایندی روی دهد که جبران آن ممکن نباشد،در نفس حالتی به وجود می­آید که آن را غم می­نامند.
فرق هم و غم:غم درباره چیزی از دست رفته درگذشته است که دیگر دست یافتنی نیست، یا چیزی به دست نیامده درآینده است که قابل حصول نخواهد بود اما هم درباره چیزی است که اگرچه به سختی، ولی دست یافتنی است.
خجلت: کیفیتی نفسانی است که به تبع آن روح و حرارت غریزی به تدریج به درون بدن و سپس به سوی خارج حرکت می­کند.