جملات تاثیر گذار از دکتر شریعتی  

به آنهایی که میگویند " زن " یک موجود ضعیفه است میگویم اگر اینگونه بود چرا خداوند خانه خود را در آرامگاه " هاجر " قرار داد ؟!!!
 یک آیه در انجیل هست که من خیلی دوستش دارم و فکر میکنم اگر همه ی انجیل تحریف شده باشد این آیه اصیل است , زیرا بوی سخن یک پیغمبر را میدهد و تصور نمیکنم کسانی که به تحریف یک کتاب آسمانی می پردازند این قدر شعور و ذوق داشته باشند که چنین جمله زیبائی بسازند . میگوید :"" ای انسانها از راههائی مروید که روندگان آنها بسیارند از بروید که روندگان آن کم اند "


عشق لذت جستن است و دوست داشتن پناه جستن دکتر علی شریعتی  عشق خوابگاه است و در آنجا محراب است عشق بستر است و در آنجا دریاستعشق فراز بام است و در آنجا آسمان استعشق آسمان است و در آنجا ملکوت استعشق گرم شدن است و در آنجا گداختن است عشق خواستن است و در آنجا ... نمی دانم چیست ؟ نمی دانم چه بگویم؟ کلمات را آنجا راه نمی دهند که بروند و ببینند وبرگردند و برایت حکایت کنند ... ای انسان ! ای که جز با پیام وحی , جز با کلمه الله به آن خلوت زیبای غیبی راه نداری !دکتر علی شریعتی
عشق و ایمان در اوج پروازش از سطح ستایش ها می گذرد و معشوق در انتهای صعودش در چشم عاشق سراپا غرق سرزنش می شود , و این هنگامی ست که دوست , استحقاق بخشوده شدنش را در چشم دوست از دست می دهد

دکتر علی شریعتیمنتظر نمان پرنده ای بیاید و پروازت دهد , در پرنده شدن خویش بکوش

دکتر علی شریعتی

به من تكیه كن ! من تمام هستی ام را دامنی می كنم تا تو سرت را بر آن بنهی !

تمام روحم را آغوشی می سازم تا تو درآن از هراس بیاسائی ! تمام نیروئی را كه

در دوست داشتن دارم دستی می كنم تا چهره و گیسویت را نوازش كند ! تمام

بودن خود را زانوئی میكنم تا بر آن به خواب روی ! خود را , تمام خود را به تو می

سپارم تا هر چه بخواهی از آن بیاشامی , از آن برگیری , هر چه بخواهی از آن

بسازی , هر گونه بخواهی باشم ! از این لحظه مرا داشته باش!

دکتر علی شریعتی