ميلاد گل رسول و زهرا و علي است
زيرا که جهان خجسته زين نور جلي است
ما را دگر از روز جزا بيمي نيست
چون بر دل ما عشق حسين ابن علي است
امام حسین (عليه السلام) : ای پسر آدم همانا تو مانند روزگاری ، هر روزی که بر تو بگذرد قسمتی از عمرت کاسته و کم میگردد.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 98

امام حسین (عليه السلام) : هرکس زبانش راستگو باشد کردارش پاکیزه باشد و هرکس نیت خیر داشته باشد روزیش فراوان گردد و هرکس با زن و بچه اش خوشرفتار باشد عمرش طولانی شود.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 323

امام حسین (عليه السلام) : فقیران و تهی دستان مومنان چهل سال زودتر از ثروتمندان وارد بهشت میشوند ، امام (عليه السلام) برای درک بیشتر این موضوع مثالی را هم بیان فرمودند : مانند دو کشتی که از گمرک می گذرند ، مامور وصول گمرک به آن دو کشتی نگاه میکند و یکی از آنها را پر از بار می بیند و دستور می دهد آنرا نگه دارید.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 370

امام حسین (عليه السلام) : ایمان بنده مومن کامل نمیشود مگر اینکه در او چهار خصلت باشد : 1.اخلاقش نیکو باشد ، 2.بخشنده باشد ، 3.از گفتن حرفهای زیادی خودداری کند ، 4.زیادی مالش را انفاق کند.  ارشاد القلوب جلد 1 صفحه 454

امام حسین (عليه السلام) : در حال رفتن به کربلا فرمودند : من مرگ را نمی بینم جز سعادت ، و زندگی با ستمگران را نمی بینم مگر ستوه و بی قراری.  تحف العقول صفحه 176
 امـام حسیـن(ع) در هنگـام سفـر به كـربلا فـرمـود:

راستی ایـن دنیا دیگر گـونه و ناشناس شده و معروفـش پشت كرده, و از آن جز نمی كه بركاسه نشیند و زندگـی ای پست, همچـون چراگاه تباه, چیزی باقـی نمانده است.آیا نمی بینید كه به حق عمل نمی شود و از باطل نهی نمی گردد؟ در چنین وضعی مومـن به لقای خدا سزاوار است.
و مـن مرگ را جز سعادت, و زندگـی باظالمان را جز هلاكت نمی بینـم.به راستـی كه مردم بنده دنیا هستنـد و دیـن بر سر زبان آنهاست و مادام كه بـرای معیشت آنها بـاشـد پیـرامـون آن انـد, و وقتـی به بلا آزمـوده شـونـد دینـداران انـدك انـد.