رازهای عشق.... راز  عشق در تواضع است .این صفت به هیچ وجه نشانه تظاهر نیست.بلکه نشان دهنده احساس و تفکری قوی است.میان دو نفری که یکدیگر را دوست دارند،تواضع مانند جویبار آرامی است که چشمه محبتآنها را تازه و با طراوت نگه میدارد.  2. راز عشق در احترام متقابل است.احساسات متغیر اند، اما احترام دو طرف ثابت می ماند .اگر عقاید شریک زندگی ات با عقاید تو متفاوت است ،با احترام به نظریاتش گوش کن .احترام باعث می شود که او بتواند خودش باشد .  3. راز عشق در این است که به یکدیگر سخت نگیرید .عشقی که آزادانه هدیه نشود اسارت است .  4. راز عشق در این است که هر روز کاری کنی که شریک زندگی ات راخوشحال کند ،کاری مثل دادن هدیه ای کوچک ،تحسین ،لبخندی از روی محبت .نگذار که جویبار محبت از کمی باران ، بخشکد.  5. راز عشق در این است که رابطه تان را مانند یک باغ ، با محبت تزئین کنید .بذر علاقه ها و عقیده های تازه رابکار که زیبایی بروید .ضمنا فراموش نکن که باغ را باید هرس کرد ، مباداغنچه های گل پوشیده از علف های هرز عادت شود .برای اینکه عشق همواره با طراوت بماند فباید به آنمثل هنر خلاقانه نگاه کرد .  6. راز عشق در خوش مشربی است .شوخی با دیگران را فراموش نکن ، در ضمنمراقب شوخی هایت هم باش .شوخی نا پسند نکن . شوخی باید از روی حسننیت باشد ،نه نیشدار .  7. راز عشق در این است کهحقیقت اصلی عشق ، یعنی تفکر را از یاد نبری .آیا یک رابطه دراز مدت ، مهم تر از اختلافاتکوچک و زود گذر نیست ؟  8. راز عشق در این است کهمانع بروز هیجانات منفی در وجودت شوی ،و صبر کنی تا خون سردی را دوباره به دست آوری .با این که احساس جلوه الهام است ، اما شخصعصبانی نمی تواند چیز ها را با وضوح درک کند .قلبت را آرام کن .تنها به این وسیله است که می توانی چیز هارا آنگونه که هستند ، در یابی .  9. راز عشق در این است کهطرف مقابلت را تحسین کنی .هر گز با فرض این که خودش این چیز ها رامی داند ،از تحسین غافل نشو .مشکلی پیش نخواهد آمد اگر بار ها با خلوص نیتبگویی : دوستت دارم .گر چه احساسات بشری به قدمت نسل بشراست ، اما کلمات همواره تازه و جوان خواهند ماند .  10. راز عشق در این است کهدر سکوت دست یکدیگر را بگیرید .کم کم یاد می گیرید که بدون کلام رابطه برقرار کنید .  11. راز عشق در توجه کردن به لحن صدا استبرای تقویت گیرایی صدا ، باید آنرا از قلب برآورید ،سپس رهایش کنید تا بلند بشود وبه سمت پیشانی برودتار های صوتی را آرام و رها نگه دار .اگر احساسات قلبی ات را به وسیله صدا بیان کنی ،آنصدا باعث ایجاد شادی در دیگری خواهد شد .  12. راز عشق در این است که بیشتر با نگاه حرف بزنی ،زیرا چشم ها پنجره های روح هستند .اگر هنگام صحبت کردن از نگاه استفاده کنی ،مثل آن است کهپنجره ها را با پرده های زیبایی بیاراییو به خانه گرما و جذابیت ببخشی.  13. راز عشق دراین است کهاز یکدیگر انتظارات  بیجا نداشته باشید ،زیرانقص همواره جزء لا ینفک انسان استذهنت را بر ارزشهایی متمرکز کنکه شما را به یکدیگر نزدیک تر میکندنه بر مسائلی که بین شما فاصله می اندازد .  14. راز عشق در این است کهحس تملک را از خود دور کنی .در حقیقت هیچ کس نمی تواند مال کسی شود .شریک زندگی ات را با طناب نیاز مبند .گیاه هنگامی رشد میکند که آزادانه از هوا و نور  آفتاباستفاده کند.  15. راز عشق در این است کهشریک زدگی ات را در چار چوبی که خودت می پسندیحبس نکنی .عیبجویی باعث تباهی می شود .همه چیز را همان طور که هست بپذیر ،تا هر دو شاد باشید .قانون طلایی این است :نقاط قوت را تقویت کن ،و ضعف ها را نه تقویت کن نه تقبیح .هرگز سعی نکن با سوزاندن ،جلوی خونریزی زخم را بگیری .  16. راز عشق در این است کههنگام سوء تفاهم ، فقط به این فکر نکنی کهطرف مقابل چگونه ناراحتت کرده است .در عوض به راه حلی فکر کنی که در آیندهاز بروز چنین سوء تفاهم هایی جلو گیری کنی .  17. راز عشق در این است کهوقتی پیشنهادی به ذهنت می رسد ، به نیاز خودتبرای بیان آن فکر نکنی ،بلکه به علاقه دیگری به شنیدن آن فکر کنی .اگر لازم بود ، حتی ماه ها صبر کنتا آمادگی شنیدن آنچه را میخواهی بگویی پیدا کند .  18. راز عشق در آرامش است ، زیراآرامش باعث تکامل عشق می شود .عشق ، هوای نفس و احساست شدید نیست .عشق انسان ها نسبت به یکدیگر بازتابی از عشقازلیاست خداوندگار آرامش کاملاست 
 19. راز عشق در این است کهدر وجود یکدیگر عاشق خدا باشید ،تا همواره علی رغم همه اشتباهات ،تشنه رسیدن به کمال باشید ،چرا که بشر همواره علی رغم موانع فراوان ،سعی میکند به سمت آرمان های جاودانه حرکت کند .  20. راز عشق در این است کهمحبت تان را بسط دهید تا تبدیل به عشق واقعیمیان دو انسان شودسپس آن عشق را که دست پرورده پروردگار استبسط دهید تا بشریت و کل مخلوقات را در بر گیرد .  21. راز عشق در این است کهبه دیگری لذت ببخشی ، و لی عشق را برای لذتنخواهی .زیرا عشق حقیقی هوا و هوس نیست .هر چه نفس قوی تر باشد ، تقاضاهایش بیشتر می شودو هر چه تقاضا های نفس قوی تر باشد ،خودپرستی را در تو بیشتر و بیشتر تقویت میکند .عشق چهره واقعی خود را در ملایمت و مهربانی آشکارمیکند ،نه در لذت جویی .  22. راز عشق در مراعات حال دیگری است .هر قدر که  ملاحظه حال دیگران را می کنی ،کسی را که دوست داری بیشتر ملاحظه کن .  23. راز عشق در این است کهجاذبه های خود را با دیگری قسمت کنی .جاذبه نیرویی لطیف و نافذ است کهاز دیگری دریافت می کنی .این نیرو تنها با بخشش رشد میکند .  24. راز عشق در ایجاد تنوع در زندگی است .نگذار که روزمرگی هامثل سیم های کوک نشده ساز ،نغمه زندگی عاشقانه تان رابه نوایی غم انگیز تبدیل کند .  25. راز عشق در این است کهدر هر فر صتی در کنار هم آرام بگیرید ،با هم تنهاباشید ، و افکارتان را با یکدیگر در میان بگذارید .لازم نیست برای سرگرم شدن حتمااز محرکات خارجی استفاده کنید .قرار بگذارید که بیشتر با هم تنها باشیدتا بتوانید خودتان باشید .  26. راز عشق در این است که با زمانه کنار بیایید .مایع عشقتان را طوری نگهداریدکه بتوانید گودالهاییرا که زندگی پیش پایتان میگذارد ،پرکنی.  27. راز عشق در این است کهبه محبوبتان قدرت و آرامش بدهیدو از او قدرت و آرامش دریافت کنید ، اما نه با اصرار .  28. راز عشق در استواری است .در فصول مختلف زندگی ،عشقتان را مانند کوه بلندی استوار نگه دارید.

منبع: اینترنت