نويسندگان: دکتر غلامرضا محمودی --
-- - روانشناسی ، استاديار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز ،
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
روان شناسی نظامی به تبع تنوع حوز ه های عملکرد نظامی با موضوعات مختلفی سرو کار دار د . حوزه های کاربردی اين رشته شامل ارزيابی پرسنل نظام ی ، بررسی عو امل انسانی و روابط انسانی و فن آوری، تأثير عوامل محيطی بر نيروها، بررسی عوامل آسی ب شناختی ، تبليغات و جنگ روانی، روان درمانی و تغيير رفتار م يشود. امروزه استراتژی دانايی نظامی بر سه محور جن گ های ويژه ، جنگ های فضايی و عمليات رواني قرار دارد. روان شناسی کاربردی نيز خدمات خود را در حوز ه نظامی بر اين سه محور ارائه م يکند. از آنجايی که نيروی عمليات ويژ ه ، جن گ های فضايی و اطلاعاتی يک رزمنده دانايی اس ت ، ويژگی های شخصيتی و انگيزشی مثل خو ش بينی، جرأت با لا ، فقدان نشان ه های روا ن رنجوری ، پرخاشگری کنترل شده و سازمان ادرا ک ی مناسب از نظر روا ن شناسی شخصيت و انگيزش و فراهم ساختن محيطی با توان برانگيزاننده مطلوب هيجانی از طريق طراحی بازيهای رايان ه اي ويژه برای سربازان و کنترل تأثيرات عوامل محيطی مثل گرم ا ، تغييرات ج و ، رنگ و سر و صدا بر عملکرد شناختی -رفتاری سربازان از منظر روا ن شناسی محيطی و بهر ه گيری از روا ن شناسي تبليغات در تخصصی نمودن عمليات روانی از منظر فريب نظامی نمون ه هايی کاربردی از روان شناسی در قلمروهای نظامی بشمار م يآيد.
 
واژه‌هاي كليديروان شناسي نظامي، روا نشناسي محيطي، عمليات رواني،
متن كامل [PDF 392 kb]

منبع: