نويسندگان: مهندس بابک مؤذن -- ، سيد مهدی موسوی شکيب
-- - کارشناس بهداشت محيط، مرکز تحقيقات طب هوا فضا، اداره بهداشت و درمان نهاجا ،
به طور کلی می توان استرس را "نوعی عدم آرامش درونی" دانست که ميتواند در نتيجه ی بر هم خوردن ثبات روانی فرد توسط محرک های درونی يا بيرونی ايجاد شود و پيامدهای روانی و جسمانی مثبت و يا منفی در پی داشته باشد. استرس شغلی عبارت است از "هرگونه واکنش غيرمفيد روانی يا جسمانی که در نتيجه ی عدم تطابق فرد با توانايی هايش حاصل می شود"، که ميتواند سبب بروز رفتارهای پرخاشگرانه، صدمات شغلی، اختلالات روانی يا جسمانی، و حتی مرگ شود. برخی عوامل همچون شرايط محيط کار، وضعيت درآمد و ... از جمله مواردی هستند که می توانند در بروز استرس شغلی دخيل باشند. وضعيت استرس شغلی در بين نيروهای مسلح کشور به طور دقيق و جامع مورد بررسی قرار نگرفته و نيازمند مطالعات جامع و دقيق در اين زمينه است. با اين وجود، توجه به فاکتورهايی همچون شرايط محيط کار و تمرکز بر آموزش روش های مقابله با استرس می تواند در کاهش استرس در بين نيروهای مسلح کشور مؤثر واقع شود.
 
واژه‌هاي كليدياسترس شغلي، نیروهای مسلح، ایران،
متن كامل [PDF 168 kb]

منبع: