دلم گرفته... دلم گرفته دلم گرفته به ایوان میرم و انگشتانم را به پوست کشیده شب میکشم
چراغ ها رابطه تاریکی اند
کسی مرا به اغتاب معرفی نخواد کرد
کسی مرا به مهمانی گنجشکها نخواهد برد
پرواز را به خاطر بسپار پرنده مردنیست
فرغ فرخ زاد