صـبـحـگــاهي ســر خـونـاب جــگــــر بگشاييد
ژالــه ي صـبـح دم از نـرگــــس تـــــر بگشاييد


دانــه دانــه گـهـــر اشــــك بـبـــاريـــد چنـانك  
گـره رشتــه ي تسـبــيــــح ز ســـــر بگشاييد


سـيــل خـــون از جـگـــر آريـد سوي بام دماغ
نـاودان مــــــــژه را راه گــــــــذر بـگـشــــاييد

چـون سـيـــاهي عنـب كاب دهد سرخ ، شما
سـرخـي خــــون ز سيــاهي بـصـــر بگشاييد

بـرق خـــون كز مـــژه بر لب زد و لب آبله كرد
زمـهـــريــــــري ز لــــب آبـلـــــه ور بـگشـاييد

بـه وفـــــاي دل مــن نـالـــه بـرآريـــد چنــانك
چـنـبــر ايـن فـلـــك شـعـــــوذه گــر بگشاييد

چـون دو شـش جمـع برآييد چـو يـاران مسيح
بـر مــن ايـن شـشــدر ايــــام مــگــر بگشاييد


بـه جـهــان پشـت مبنديد و به يك صدمه ي آه
مـهـــره ي پـشــت جهــان يك ز دگـر بگشاييد

بـه غــــم تــــازه شـمـــاييـــد مــرا يــار كهــن  
سـر ايــن بــار غـــم عـمــر شـكـــــر بگشاييد


هـمـه همـخـــوابـــه و همــدرد دل تنگ منيــد
مـركـب خــواب مــرا تـنــگ سـفــــــر بگشاييد

نه نه چشمم پس از اين خواب مبيناد به خواب
ور بـبـيـنــد رگ جــانـش بـه سـحـــر بگشــاييد

خـواب بـد ديــدم وز بــوي خـطـــرنـاكـي خواب
نـيــك بــد رنــگ شـــدم ،‌بـنـد خـطـــر بگشاييد

آتشـي ديــدم كـو بـاغ مـرا ســــوخت به خواب
ســرّ ايـن آتـــش و ايــن بـــاغ بـه بــر بگشاييد


گــر نـدانـيــد كـه تـعـبـيــر كـنـــد آتــش و بــاغ
رمــز تـعـبـيـــر ز آيــــات و ســـــور بـگـشــاييد

آري آتــش اجــــل و بــاغ بـه بــر فــرزند است
رفـــت فــرزنــــد ،‌ شـمــا زيــور و فـر بگشاييد

نــازنـيـنـــان مـنـــا ، مـــرد چـــــراغ دل مــــن
هـمـچــو شمــع از مــژه خوناب جگر بگشاييد

خبر مرگ جـگــــر گـوشـــه ي من گوش كنيـد  
شد جگر چشمه ي خون، چشم عبر بگشاييـد


گـلـشــن آتــش بـزنـيــد و ز سـر گلبن و شـاخ
نـارسـيــده گـــل و نـاپـخـتــه ثـمـــــر بگشاييد

بـلـبـل نـغـمـه گــر از باغ طـرب شــد به سفـر
گـوش بر نوحـه ي زاغــان به حضــــر بگشاييد


گـيـســوي چـنـــگ و رگ بـازوي بـربــــط ببريد
گــريـه از چـشـــم نـي تـيــز نـگــــــر بگشاييد

در دارالــكـتــب و بــام دبـسـتــــــــان بـكنـيــد
يــز نــظــــاره ز در و بـــام مـقــــــــر بگشاييد

مـن رســالات و دواويــن و كـتـب سوختــه ام
ديـده ي بـيـنــش ايـن حــال ضـــــرر بگشاييد

پـاي نـاخــوانـــده رسـيـــد و نفـر مـويه گــران
وا رشـيـــداه كـنـــــــان راه نـفـــــــر بگشاييد

دشمنــان را كه چنين سوخته دارندم دوسـت
راه بـدهـيـد و بـه روي هــمـــــــه در بگشاييد

دوسـتـــاني كه وفــاشــان ز نهـان داشته ام
چـــون درآيـنـــد ره از پـيــش حـشــر بگشاييدخاقاني