با کودک 3 ساله‌ای که دائم دوست دارد از منزل بیرون برود، چگونه برخورد کنم؟

برای رفع این مشکل، راهکارهای ذیل را به کار ببرید:

1. نیاز او را با بردن به بیرون از منزل، پارک، منزل دوستان و نزدیکان برآورید.

2. همسالان او را به منزل خود بیاورید تا با آن‌ها بازی کند.

3. در حد نیاز، اسباب بازی‌هایی را برایش فراهم آورید و کتاب‌هایی مصور تا تصاویر آن‌ها را ببیند.

4. خودتان با او بازی کنید.

5. در صورت اصرار به بیرون رفتن، از روش حواس‌پرت کردن (اسباب بازی جدید، خوردنی، قصه و...) استفاده کنید.

این گونه کودکان، به مراقبت بیشتری نیاز دارند؛ زیرا ممکن است از غفلت شما استفاده کرده، به کوچه و خیابان بروند و حوادث خطرناکی را بیافرینند. باید آنان را از خطرها آگاه کرد؛ البته نه با ترساندن از آدم دزد، لولو خرخره، حیوانات، موجودات خیالی و....

نسیم مهر؛ حسین دهنوی