🗣تا حالا شده كه ازتون بپرسن چاى مى خورى يا قهوه شما بگی: فرقى نميكنه....
بپرسن : پرتقال دوست دارى يا نارنگى ؟😐
بگين : فرقى نميكنه ...
بپرسن : براى شام كجا بريم ؟
بگين : فرقى نميكنه ...😑
بپرسن : چه فصلى را دوست دارى ؟
بگين : فرقى نميكنه !!!😕
هيچ فكر كردين چرا نبايد چيزى براتون فرق بكنه يا نكنه ؟ 😯
وقتى براى خودتون همه چيز بى تفاوت هست و اونقدر اعتماد به نفس ندارين كه نظرتون را "محكم" ابراز كنين چرا بايد براى دنيا و كائنات فرق كنه كه شما اصلا وجود دارين يا وجود ندارين ؟!!
وقتى خودتون نمى دونين چى مى خواهين چرا انتظار دارين كه كائنات بدونه چى به شما بده !!!🤔
وقتى نمیدونين چه شغلى را دوست دارين ، چه مقدار درآمد ماهانه براى زندگى ايده آل شما لازمه ، چه خونه اى چه ماشينى ، چه همسرى جواب آرزوهاى شماست ، خدا و دنيا و كائنات در مقابل شماى بى تفاوت چه تصميمى بايد بگيرن ؟!! 😶


--------از همين حالا از "بى تفاوتى" دربيايين !


رویا هاتون رو ليست كنين...😇


بهترين هاشو گلچين كنين !


وقتى خودتون هدفتون رو مشخص كردين دنيا و كائنات هم از بلاتكليفى درميان ! و متوجه ميشن كه در چه زمينه اى بايد دست بكار بشن ! 👉


از امروز بين پرتقال و نارنگى ، بين غذاها ، بين رنگها و .... فرق قائل بشين ! يعنى سقف اعتماد به نفستون را بالا و بالاتر ببريد و هدف هاى مشخصى براى خودتون تعيين كنين !


قدم ها تون استوار.