سلام.بیست سالمه.توی دبیرستان همیشه نمره اول کلاس بودم بعد از اومدن به دانشگاه تا حدی از لحاظ درسی افت کردم. اما با یکی از دخترای کلاسم تا حدی صمیمی شدم و از لحاظ درسی شدیدا افت کردم و از لحاظ معنوی هم حس میکنم از خدا دور شدم و پیشنهاد همه به من ازدواجه و شدیدا سردرگمم. منی که نمیتونم حتی قضیه ازدواجو پیش خانواده وسط بکشم نمیدونم چیکار کنم.هم برای درس هم برای ازدواج چیکار کنم؟