فلسفه بافی intellectualizaion


سعی در گسلش و بریدن عاطفی از موقعیت تهدید کننده از راه مواجهه انتزاعی و توجیهی با آن فلسفه بافی نام دارد.
برای مردمی که شغلشان ایجاب می کند با مرگ و زندگی دیگران سر و کار داشته باشند این شیوه دفاعی بسیار ضرورت دارد، پزشک که پیوسته با مردمان دردمند سر و کار دارد،نمی تواند با همه بیماران ارتباط عاطفی داشته باشد. در واقع اگر پزشک بخواهد کارش را درست انجام دهد چاره یی جز گسلش عاطفی از آنان ندارد. این قبیل فلسفه بافی فقط هنگامی به صورت مسئله در می آید که به طرزی فراگیر تبدیل به راه و رسم زندگی شخص شود و راه بر همه تجربه های هیجانی ببندد.