دادم ز بیداد زمان، آید به در از عمق جان

یا رب چه دردی می کشد اسطوره ی صبر زمان!


دنیای ما آکنده کن از مهر و لطف ایزدی

بعد از ظهور منجی ات، صبر و ظفر کن یارمان!شعر از: محسن عزیزی ابرقوئی