لطفا بنا و ساختار زندگی خود را مقاوم به زلزله بنا کنید!

خواهشمند است بنا و ساختار زندگی خود را مقاوم به زلزله بنا کنید.

فقط این خانه های فیزیکی ما نیست که باید به لزله مقاوم باشد.

از آن مهمتر خانواده های ما هم باید مقاوم به زلزله های روانی باشند.

مخصوصا با گسل های فراوان و متعدد زلزله خیر زندگی ، نیاز به مقاوم سازی خانواده ها بیشتر حس می شود.

ما در سلسله پستهای این تاپیک به تدریج گسل های زلزله خیز زندگی را که خانواده های ما بر آن بنا شده است را شرح می دهیم. و راههای مقاوم سازی را در دل آن توضیح می دهیم.

زندگی های امروز روی گسل های مختلف زلزله خیز واقع شده اند که عبارتند از :

1 – گسل زلزله زندگی: معلق بودن بین سنت و مدرنتیه

نه استحکام و انسجام باورهای مذهبی وسنتی زمان های گذشته وجود دارد.

نه بر طبق شعارهای سعه صدر، تحمل ، مدارا و باورهای روشنفکرانه اومانیستی جدید عمل می کند.

نه ریشه ای در زمین دارد ، نه دستی بر آسمان

معلق با یکسری افکار و اوهام و خیالات در خصوص زندگی، هدف و شیوه هایش.

این گسل زلزله هر چند وقت یکبار با یک حادثه، با یک سختی و یک چالش زندگی را می لرزاند.

ما مثل گذشته با باورهای عمیق و قلبی ، بندگی خدا نمی کنیم ، خدا را در عمل باور نداریم و توکل نمی کنیم.
و از طرف دیگر آنقدر هم که حرف از عقل گرایی و علم گرایی می زنیم به معنی واقع خردورز و مدرن نیستیم. پس مستحق این جایگاه توهمی نیستیم که الان تصور می کنیم و این اشتباه فاحش انسان هست که خود را خدا بداند و هر کاری دوست داشت انجام دهد. بدون اینکه با مبدا آفرینش و خداوند هماهنگ باشد.

به دیگر سخن:

ما نه با قلبمان که حاکی از ایمانمان هست و در سنت ریشه داشت به آرامش می رسیم.
و نه با مغز و علم و عقلمان ( که امروزه شعارش همه جا را پر کرده است)، می توانیم عاقلانه و عالمانه زندگی کنیم.

یعنی:

ما معلق هستیم.
نه با قلبمان صادق هستیم و ایمان واقعی توام با عبودیت داریم.
نه با علم و مغزمان همراه هستیم ، لذا خردورزی عاقلانه هم نداریم.


این معلق بودن، پوچی به ما می دهد. نا امیدی و سرخوردگی به ما می دهد و این گسل زلزله ، می تواند هر آن زندگی ما را متزلزل و واژگون ساز


منبع: سایت مفید همدردی