اضطراب احساس ناخوشایندی است که بسیاری از افراد در موقعیت های مختلف زندگی ان را تجربه کرده اند . این احساس ناخوشایند در شرایط دشوار زندگی و در زمان فشار بیشتر خود را نشان می دهد . اضطراب اگر به اندازه و به میزان کم باشد مفید است و تا حدی باعث پیشرفت نیز می شود ولی اگر آنقدر زیاد شود که فرد در زندگی روزانه اش به مشکل بر بخورد یک اختلال است و باید زودتر جلوی ان را گرفت و درمان کرد .برای درمان اضطراب هم از دارو درمانی و هم روان درمانی استفاده می شود : دارو درمانی : برای درمان دارویی در گذشته از داروهای شامل بنزودیارپین مانند دیازپام ، لورازپام و باسپیرون در درمان اختلالات اضطرابی استفاده می شده است . در حال حاضر از داروهایی مانند پروزاک ( که برای درمان افسردگی نیز به کار می رود ) استفاده می شود . نوع دارو بسته به نوع اختلال و تشخیص روانپزشک تجویز می شود .
روان درمانی : روان درمانی توسط روانشناس انجام می گیرد و شامل روش هایی مانند تن آرامی ، مواجه سازی ، غرقه سازی ، حساسیت زدایی و توقف تفکر است . برای درمان استرس و اضطراب می توانید با طرح پرسش خود از مشاوره روانشناسی فیلیا پاسخ دریافت نمایید .