یک متغیر هست که می خواهم نقطه برش آن را بدست آورم و فراوانی آن را گزارش کنم لطفا کمک کنید.